Kategorier
nyheter / uutiset

Jakarte + Juke Residensprogram


JAKARTE + JUKE RESIDENSPROGRAM

Bildkonstföreningen Jakarte rf och kulturföreningen Juke rf erbjuder residensmöjligheter i Jakobstad mellan augusti 2023 och februari 2024. Föreningarna erbjuder olika arbetsutrymmen och boendemöjligheter, och residensprogrammet är öppet för både lokala, nationella och internationella konstnärer och konstnärsgrupper.

Det finns möjlighet att ansöka om 2-6 månaders konstnärsresidens hos både Jakarte och Juke (eget arbetsutrymme hos Jakarte, samt boende och tillgång till gemensamma arbetsutrymmen hos Juke) eller residensplats vid endera föreningen. Till exempel kanske konstnären har annat boende och behöver endast arbetsutrymme hos Jakarte, eller så behöver konstnären endast de utrymmen och det boende som Juke erbjuder. Men vi välkomnar särskilt ansökningar av multidisciplinära konstnärer och projekt som är i behov av båda föreningarnas utrymmen och stödtjänster.

Residensprogrammet är gratis men konstnären förväntas hålla artist talk för föreningarnas medlemmar, samt åtminstone en workshop/utställning/event eller donera ett verk efter residensperioden.

Våra föreningar välkomnar alla oavsett etnicitet, kön, sexuell läggning, ålder, social status, funktionsförmåga och så vidare.
Förfrågningar riktas till jakarte.jakobstad@gmail.com och/eller jukeboxjeppis@gmail.com!

Deadline för ansökan är 20.7, beslut tas i slutet av juli.

www.jakarte.fi
www.jukerf.fi

ANSÖKAN: https://docs.google.com/forms/d/15XKwn8nEvDe24z3jV9m-xBUii3KL3V66Rbrkbtn_LA8/


BILDKONSTFÖRENINGEN JAKARTE

Bildkonstföreningen Jakarte rf startades redan 1950 och är en förening som främjar bildkonsten i nejden, både för amatörer och professionella konstnärer. Vi har omkring 100 medlemmar. Jakarte ordnar utställningar, kurser och föreläsningar både för medlemmar och andra konstintresserade, och arbetar för att främja sysselsättningsmöjligheterna för bildkonstnärer i nejden. Jakarte har samarbete med Yrkeshögskolan Novias bildkonstutbildning, samt de kommunala kulturtjänsterna.
I residensprogrammet erbjuder Jakarte en gästateljé åt en konstnär eller konstnärsgrupp. Gästateljén är ca 20kvm och finns i föreningens befintliga ateljé, avskild med flyttbara väggar.

Konstnären/konstnärsgruppen förväntas sköta om utrymmet väl, och kan använda föreningens material och verktyg som finns i ateljén enligt överenskommelse. Vi har till exempel en liten tryckpress och keramikugn i vår ateljé. I ateljén finns också kök, inklusive spis, kylskåp, micro, kaffe- och vattenkokare.

Föreningen bör kunna genomföra stadigvarande verksamhet ostört, det vill säga sporadiska kurser och möten, men däremellan kan hela utrymmet användas av residenskonstnären.

Jakartes ateljé finns i Tobaksmagasinets tredje våning. Det finns hiss, men den är inte alltid tillgänglig. Ta kontakt gällande dina tillgänglighetsbehov.


KULTURFÖRENINGEN JUKE

Juke rf är en förening som vill understöda musik, konst och kultur i Jakobstadsregionen. Föreningens mål är att bidra med ett kreativt utrymme och organisera evenemang samt utställningar. Som medlem i Juke understöder du Jakobstads kulturliv. Juke har ett eget föreningshus där vi erbjuder kreativa utrymmen. T.ex en musikstudio, ateljé och verkstad.

FÖR RESIDENSKONSTNÄREN:

SOVRUM: Storlek 12m². Sovplats för två personer (möjlighet för tre). Naturligt ljus (fönster) + taklampa + skrivbordslampa vid behov. Flera eluttag. Möjlighet till liten arbetsyta med arbetsbord. Hyllplats för kläder etc.

GEMENSAMMA UTRYMMEN:

BADRUM: Två badrum: ett litet och ett stort. I stora badrummet finns wc, skåp med egen hylla, dusch, tvättmaskin, torkutrymme, bastu.
KÖK: Kylskåp, diskmaskin, ugn, stekplattor, mikrovågsugn, kaffe- och vattenkokare. Eget förvaringsutrymme i skåp.
GRÖNA RUMMET: Eget skåp för förvaring. Soffor och stort arbetsbord. TV-skärm.
TRÄDGÅRD OCH TERASS

ENLIGT TIDSBOKNING:

ATELJÉ: Storlek 10m². Naturligt ljus + taklampa + mindre arbetslampa. Stafflier. Utrymme för eget material.
PRODUKTIONSRUM: Storlek 10m². En arbetsdator. Högtalare. Mikrofoner, möjlighet för inspelning.
VERKSTAD: Storlek 22m². Arbetsbord. Egen hylla för eget material. Arbete på eget ansvar av existerande verktyg.
STUDIO (inspelningsrum och kontrollrum): Ljudinspelning. Även övningsutrymme för musiker. Renovering pågår. Beräknas vara klar för användning denna höst. Flexibelt rum som också går att använda som utrymme för utövande av andra konstformer, t.ex som fotostudio, performance space.

Jukes utrymmen är inte tillgängliga för rullstol. Ta kontakt gällande dina tillgänglighetsbehov.


                 ***

JAKARTE + JUKE
RESIDENCY PROGRAM

The visual arts association Jakarte rf and the cultural association Juke rf offer residency opportunities in Pietarsaari between August 2023 and February 2024. The associations offer various work spaces and living options, and the residency program is open to both local, national and international artists and artist groups.

It is possible to apply for a 2-6 month artist residency at both Jakarte and Juke (own work space at Jakarte, as well as housing and access to shared work spaces at Juke) or residency at either association. For example, the artist may have other accommodation and only need work space at Jakarte, or the artist may only need the spaces and accommodation that Juke offers. However, we particularly welcome applications from multidisciplinary artists and projects in need of both associations’ spaces and support services.

The residency program is free, but the artist is expected to hold an artist talk for the associations’ members, as well as at least one workshop/exhibition/event or donate a work after the residency period.

Our associations welcome everyone regardless of ethnicity, gender, sexual orientation, age, social status, ability and so on.
Inquiries are directed to jakarte.jakobstad@gmail.com and/or jukeboxjeppis@gmail.com!

The deadline for the application is 20.7, a decision is made at the end of July.

www.jakarte.fi
www.jukerf.fi

APPLICATION: https://docs.google.com/forms/d/15XKwn8nEvDe24z3jV9m-xBUii3KL3V66Rbrkbtn_LA8/


ART ASSOCIATION JAKARTE

The visual art association Jakarte rf was founded as early as 1950 and is an association that promotes the visual arts in the area, both for amateurs and professional artists. We have about 100 members currently. Jakarte organizes exhibitions, courses and lectures both for members as well as others interested in art, and works to promote employment opportunities for visual artists in the area. Jakarte has a collaboration with University of Applied Sciences Novia’s visual arts education, as well as the municipal cultural services.
In the residency program, Jakarte offers a guest studio for an artist or artist group. The guest studio is about 20 square meters and is located in the association’s existing studio, separated by removable walls.

The artist/artist group is expected to take care of the space well, and can use the association’s materials and tools that are in the studio, if so agreed on. For example, we have a small printing press and ceramic kiln in our studio. In the studio there is also a kitchen, including stove, fridge, microwave, coffee and kettle.

The association has to be able to carry out regular activities undisturbed, i.e. sporadic courses and meetings, but apart from that the entire space can be used by the artist in residence.

Jakarte’s studio is located on the third floor of Tobaksmagasinet. There is an elevator, but it is not always accessible. Get in touch regarding your accessibility needs.


CULTURAL ASSOCIATION JUKE

Juke rf is an association that wants to support music, art and culture in the Pietarsaari region. The association’s goal is to contribute with a creative space and organize events and exhibitions. As a member of Juke, you support Pietarsaari’s cultural life.

Juke has its own community center where we offer creative spaces. For example, a music studio, art studio and workshop.

FOR THE ARTIST IN RESIDENCE:

BEDROOM: Size 12m². Sleeps two people (possibility for three). Natural light (window) + ceiling lamp + desk lamp if needed. Several electrical outlets. Possibility of a small work area with a work table. Shelf space for clothes etc.

SHARED SPACES

BATHROOM: Two bathrooms: one small and one large. In the large bathroom there is a toilet, cupboard with its own shelf, shower, washing machine, drying area, sauna.
KITCHEN: Fridge, dishwasher, oven, cooking plates, microwave, coffee and kettle. Own storage space in cupboard.
THE GREEN ROOM: Own cupboard for storage. Sofas and large work table. TV screen.
GARDEN AND TERRACE

SPACES WITH TIME BOOKING

ART STUDIO: Size 10m². Natural light + ceiling lamp + smaller work lamp. Easels. Space for own material.
PRODUCTION ROOM: Size 10m². A work computer. Speaker. Microphones, possibility for recording.
WORKSHOP: Size 22m². Work table. Own shelf for own material. Work on own responsibility of existing tools.
STUDIO (recording room and control room): Sound recording. Also practice space for musicians. Renovation in progress. Expected to be ready for use this fall. Flexible room that can also be used as a space for other art forms, such as a photo studio, performance space.

Juke’s spaces are not wheelchair accessible. Get in touch regarding your accessibility needs.

                    ***

JAKARTE + JUKE
RESIDENCY -OHJELMA

Kuvataideyhdistys Jakarte rf ja kulttuuriyhdistys Juke rf tarjoavat residenssimahdollisuuksia Pietarsaaressa elokuun 2023 ja helmikuun 2024 välisenä aikana. Yhdistykset tarjoavat erilaisia työ- ja asumisvaihtoehtoja, ja residenssiohjelma on avoin sekä paikallisille, kotimaisille että kansainvälisille taiteilijoille ja taiteilijaryhmille.

On mahdollista hakea 2-6 kuukauden taiteilijaresidenssiin sekä Jakarteen että Jukeen (oma työtila Jakartessa sekä asuminen ja pääsy yhteisiin työtiloihin Jukessa) tai residenssi jompaankumpaan yhdistykseen.

Taiteilijalla voi esimerkiksi olla muu majoitus ja hän tarvitsee vain työtilaa Jakartessa, tai taiteilija voi tarvita vain Juken tarjoamat tilat ja majoituksen.
Otamme erityisesti vastaan monitieteisten taiteilijoiden ja hankkeiden hakemuksia, jotka tarvitsevat sekä yhdistysten tiloja että tukipalveluita.

Residenssiohjelma on ilmainen, mutta taiteilijan odotetaan pitävän taiteilijapuheen yhdistysten jäsenille sekä vähintään yhden työpajan/näyttelyn/tapahtuman tai lahjoittavan teoksen residenssikauden jälkeen.

Yhdistyksemme toivottavat kaikki tervetulleiksi etnisyyteen, sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, ikään, sosiaaliseen asemaan, kykyihin jne. katsomatta.
Tiedustelut osoitteeseen jakarte.jakobstad@gmail.com ja/tai jukeboxjeppis@gmail.com!

Hakuaika päättyy 20.7. Päätös tehdään heinäkuun lopussa.

www.jakarte.fi
www.jukerf.fi

HAKU: https://docs.google.com/forms/d/15XKwn8nEvDe24z3jV9m-xBUii3KL3V66Rbrkbtn_LA8/


KUVATAIDEYHDISTYS JAKARTE

Kuvataideyhdistys Jakarte rf on perustettu jo vuonna 1950 ja se on alueen kuvataidetta edistävä yhdistys sekä harrastajille että ammattitaiteilijoille. Meillä on tällä hetkellä noin 100 jäsentä.

Jakarte järjestää näyttelyitä, kursseja ja luentoja sekä jäsenilleen että muille taiteesta kiinnostuneille sekä edistää alueen kuvataiteilijoiden työllistymismahdollisuuksia. Jakartella on yhteistyössä ammattikorkeakoulu Novian kuvataiteen koulutuksen sekä kunnallisten kulttuuripalvelujen kanssa.

Residenssiohjelmassa Jakarte tarjoaa vierasstudion taiteilijalle tai taiteilijaryhmälle. Vierasstudio on kooltaan noin 20 neliötä ja se sijaitsee yhdistyksen omassa studiossa irrotettavilla seinillä erotettuna.

Taiteilijan/taiteilijaryhmän odotetaan pitävän tiloista hyvästä huolta ja voi sovittaessa käyttää ateljeessa olevia yhdistyksen materiaaleja ja työkaluja. Meillä on esimerkiksi studiossamme pieni prässi ja keramiikkauuni. Studiossa on myös keittiö, jossa liesi, jääkaappi, mikroaaltouuni, kahvia ja vedenkeitin.

Yhdistyksen tulee pystyä häiriöttömästi toteuttamaan säännöllistä toimintaa eli satunnaisia kursseja ja tapaamisia, mutta lisäksi koko tila on residenssissä olevan taiteilijan käytössä.

Jakarten studio sijaitsee Tupakkamakasiinin kolmannessa kerroksessa. Hissi löytyy, mutta siihen ei aina pääse. Otathan yhteyttä esteettömyystarpeisiisi liittyen.


KULTTUURIYHDISTYS JUKE

Juke rf on yhdistys, joka haluaa tukea musiikkia, taidetta ja kulttuuria Pietarsaaren alueella. Yhdistyksen tavoitteena on osallistua luovalla tilalla, sekä järjestää tapahtumia ja näyttelyitä. Juken jäsenenä tuet Pietarsaaren kulttuurielämää.
Jukella on oma yhteisökeskus, jossa tarjoamme luovia tiloja. Esimerkiksi musiikkistudio, taidestudio ja työpaja.

RESIDENSSITAITEILIJOILLE:

MAKUUHUONE: 12m². Nukkumatila kahdelle hengelle (mahdollisuus kolmelle). Luonnonvalo (ikkuna) + kattovalaisin + tarvittaessa pöytälamppu. Useita sähköpistorasioita. Mahdollisuus pieneen työtilaan työpöydällä. Hyllytilaa vaatteille yms.

JAETUT TILAT

KYLPYHUONE: Kaksi kylpyhuonetta: yksi pieni ja yksi iso. Isossa kylpyhuoneessa wc, kaappi omalla hyllyllä, suihku, pesukone, kuivaustila, sauna.
KEITTIÖ: Jääkaappi, astianpesukone, uuni, keittolevyt, mikroaaltouuni, kahvinkeitin ja vedenkeitin. Oma säilytystila kaapissa.
VIHREÄ HUONE: Oma kaappi säilytykseen. Sohvat ja iso työpöytä. Tv Ruutu.
PUUTARHA JA TERASSI

TILAVARAUS

ART STUDIO: Koko 10m². Luonnonvalo + kattovalaisin + pienempi työvalaisin. Telineet. Tilaa omalle materiaalille.
TUOTANTOHUONE: Koko 10m². Työtietokone. Kaiutin. Mikrofonit, äänitysmahdollisuus.
TYÖPAJA: Koko 22m². Työpöytä. Oma hylly omalle materiaalille. Työskentely omalla vastuulla olemassa olevista työkaluista.
STUDIO (äänityshuone ja valvomo): Äänitys. Myös harjoitustilaa muusikoille. Remontti käynnissä. Odotetaan olevan käyttövalmis tänä syksynä. Joustava huone, jota voidaan käyttää myös muiden taiteen muotojen tilana, kuten valokuvastudiona, esitystilana.

Juken tiloihin ei pääse pyörätuolilla. Otathan yhteyttä esteettömyystarpeisiisi liittyen!


Kategorier
nyheter / uutiset

Utflykt / Retki 20.6

Utfärd till Fäboda tisdagen den 20 juni kl. 18. Vid undantag av regn. 

Tag med konstmaterial, kamera eller en picknickkorg om du vill! Vi har också bjudit in medlemmarna från Juke, som vi kommer ha samarbeten med.


Retki Fäbodaan tiistaina 20.6. klo 18. Sateen sattuessa. 

Ota halutessasi mukaan taidemateriaalit, kamera tai piknikkori! Olemme kutsuneet myös Juken jäseniä, joiden kanssa teemme yhteistyötä.

Kategorier
nyheter / uutiset

Accessibility in Art


18.1, kl. 18.00 ordnar Jakarte “Accessibility in art (and for artists!)” – ett seminarium online där vi diskuterar tillgänglighet både för de som ordnar konst- och kulturevenemang, och för funktionsnedsatta konstnärer.

Maija Karhunen från Kultur för alla berättar om deras service där de stöder kulturfältet i alla frågor gällande tillgänglighet.

Isa Hukka
och Aku Meriläinen berättar om hur deras konstnärskap ser ut som krymplings-/funktionsnedsatta konstnärer, och deras erfarenheter av konstbranschen.

Seminariet hålls på engelska, men vid behov översätter vi till finska eller svenska. Vi håller som bäst på och bokar teckenspråkstolk, men ifall du behöver tolkning på teckenspråk hoppas vi ni tar kontakt innan 12.1, och meddelar till vilket teckenspråk ni behöver tolkning (finlandssvenska eller finska).

Seminariet är öppet men anmäl er gärna innan 15.1 till jakarte.jakobstad@gmail.com så vet vi bättre hur många som deltar. Själva länken delas dock på hemsidan www.jakarte.fi 18.1 kl.17.00 samt i nyhetsbrev per mejl!

18.1, klo. 18.00 Jakarte järjestää “Accessibility in art (and for artists!)” – verkkoseminaarin Zoomin kautta, jossa keskustellaan saavutettavuudesta sekä taide- ja kulttuuritapahtumien järjestäville että vammaisille taiteilijoille.

Maija Karhunen, Kulttuuria kaikille -palvelusta kertoo heidän palveluistaan, joissa he tukevat kulttuurikenttää kaikissa saavutettavuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Isa Hukka
ja Aku Meriläinen kertovat miltä heidän taiteilijuutensa näyttää rampoina/vammaisina taiteilijoina ja kokemuksistaan taidealalla.

Seminaari pidetään englanniksi, mutta tarvittaessa käännämme suomeksi tai ruotsiksi. Olemme parhaillaan varaamassa viittomakielen tulkkia. Jos tarvitsette viittomakielistä tulkkausta, toivomme, että otatte yhteyttä ennen 12.1, ja ilmoitat, mille viittomakielelle tarvitsette tulkkausta (suomenruotsi tai suomi).

Seminaari on ilmainen ja avoinna kaikille, mutta ilmoittautukaa mielellään 15.1 mennessä jakarte.jakobstad@gmail.com niin tiedämme paremmin kuinka moni osallistuu. Itse linkki jaetaan verkkosivuilla www.jakarte.fi 18.1 klo 17.00 sekä uutiskirjeessä sähköpostitse!

Kategorier
nyheter / uutiset

Spotlight – Artist talk


Det har skett lite ändringar i programmet angående onsdagens artist talk, istället för Timo Konttinen presenterar Carina Ahlskog sitt konstnärskap.

Evenemanget hålls på samma tid och plats. Jakartes ateljé, onsdagen den 24.8 kl.18:00. Välkomna!


Kort biografi om Carina:

Carina Ahlskog, bildkonstnär bosatt i Nykarleby, Finland.
Ahlskog har en kandidat- och en masterexamen i bildkonst från YH Novia, Jakobstad. Ahlskog har även en bakgrund i den moderna dansen vilket innebär att hon i sitt konstnärskap jobbar i spänningsfältet som finns mellan bildkonsten och danskonsten.

Under hennes masterstudier låg fokus på att forska i hur dans och koreografi hittat sin plats i bildkonstkontexten.

Ahlskog har deltagit i olika konstprojekt både nationellt och internationellt. Hennes verk har visats i Finland, Sverige, Tyskland, Grekland, Skottland och England. Hon har även framställt ett offentligt skulpturalt konstverk till Purmo skola i Pedersöre, Finland.Keskiviikon taiteilijakeskustelun ohjelmaan on tullut muutoksia: Timo Konttisen sijaan Carina Ahlskog esittelee teoksiaan.

Tapahtuma järjestetään samaan aikaan ja samassa paikassa. Jakarten studiossa keskiviikkona 24. elokuuta klo 18:00. Tervetuloa!


Carinan lyhyt elämäkerta:

Carina Ahlskog, kuvataiteilija, asuu Uudenkaarlepyyissä.
Ahlskog on suorittanut kuvataiteen kandidaatin ja maisterin tutkinnot YH Noviassa Pietarsaaressa. Ahlskogilla on myös tausta nykytanssissa, mikä tarkoittaa, että hänen taiteellisessa työskentelyssään hän toimii kuvataiteen ja tanssitaiteen välisessä jännitekentässä.

Maisteriopinnoissaan hän keskittyi tutkimaan, miten tanssi ja koreografia ovat löytäneet paikkansa kuvataiteen kontekstissa.

Ahlskog on osallistunut erilaisiin taideprojekteihin sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Hänen töitään on ollut esillä Suomessa, Ruotsissa, Saksassa, Kreikassa, Skotlannissa ja Englannissa. Hän on myös tehnyt julkisen veistotaideteoksen Purmon koululle Pedersöressä.

Kategorier
nyheter / uutiset

Spotlight – Artist talk (estetty)

–––Inhiberat / Estetty!–––

Wednesday @ Jakarte // Spotlight 24.8 18.00

ARTIST TALK
TIMO KONTTINEN

“Jag kommer att berätta om min konstnärskarriär, 365-projektet, masterutbildningen och svårigheter man kan möta.”

“Tulen kertomaan omasta taiteilijaurastani, vaikeuksista joita olen kohdannut, 365 projektista ja master koulutuksesta.”


Våra onsdagsevenemang hålls i Jakartes ateljé i Tobaksmagasinets tredje våning, Jakobsgatan 9
Inträdet är gratis och vi bjuder på kaffe/te. Välkommen!

Keskiviikkotapahtumamme järjestetään Jakarten ateljeessa Tupakkamakasiinin kolmannessa kerroksessa, Jaakonkatu 9. Tapahtumat ovat ilmaisia ja tarjoamme kahvia/teetä. Tervetuloa!


Kategorier
nyheter / uutiset

Bildkonstens dag / Kuvataide päivä

Bildkonstens dag 10.7 (Helene Schjerfbecks födelsedag) ordnades i år igen vid Jakobstads skolpark kl. 11–14. 
Det var en fin dag för friluftsmåleri!

Kuvataiteen päivä 10. heinäkuuta (Helene Schjerfbeckin syntymäpäivä) järjestettiin tänäkin vuonna Pietarsaaren koulu puistossa klo 11–14. 
Oli hieno päivä ulkona maalaamiseen!

#maalaustapahtuma
www.maalaustapahtuma.fi

Rebecca Enlund målade i akvarell.

Sven Svanbäck tecknade i sitt häfte.