Kategorier
nyheter / uutiset

Open call – Shapes & spaces mentorOPEN CALL – SHAPES & SPACES MENTOR

Bildkonstföreningen Jakarte rf ordnar för andra året i rad process- och utställningsprojektet Shapes & Spaces, riktat till föreningens medlemmar samt Novias bildkonststuderande. En grupp konstnärer kommer att få delta i workshops, föreläsningar och diskussioner som sedan leder till, och stöder, det egna konstnärliga arbetet inför grupputställning i november.

Ifjol hade projektet Albert Braun som workshopledare och mentor, och fokus låg fokus mer bokstavligt talat på form och rum och speciellt då installationskonst.

I år har vi ett tema; “Människans roll”, som kan tolkas fritt och i olika medium med tyngdpunkt på formen och rumsligheten. Temat är brett och kan innefatta allt från mellanmänskliga relationer, till klimatfrågan, till digitala tidsåldern eller till vården, för att nämna några exempel, och verken kan vara allt från interaktiva installationer eller performances, till platsspecifika verk, som görs ensamma eller i mindre grupper eller par.

Vi söker nu 1-2 bildkonstnärer med egen konstnärlig erfarenhet av detta tema som kunde hålla artist talk/föreläsning, samt diskussioner och/eller workshops kring temat i den inledande fasen av projektet, det vill säga maj-juli 2022. Vi vill gärna hålla åtminstone två av dessa inspirationsdagar, och vi betalar 250€/dag (+ rimliga resekostnader). Vi ser helst att dessa dagar tillbringas i Jakobstad, i Jakartes ateljéutrymme i Tobaksmagasinet. Eventuella workshopförslag bör ta tillgänglighet i beaktande.

Skicka eventuella förfrågningar, samt fritt formulerad ansökan samt cv och portfolio (portfolio på hemsida går också) till jakarte.jakobstad@gmail.com innan 5.4.2022.

Information och bilder från fjolårets projekt hittas på https://jakarte.fi/utstallningar-nayttelyt/shapes-and-spaces-2021/.


OPEN CALL – SHAPES & SPACES MENTOR

Kuvataideyhdistys Jakarte ry järjestää toista vuotta peräkkäin prosessi- ja näyttelyprojektin Shapes & Spaces, joka on suunnattu sekä yhdistyksen jäsenille että Novian kuvataiteen opiskelijoille. Ryhmä taiteilijoita pääsee osallistumaan työpajoihin, luentoihin ja keskusteluihin, jotka johtavat ja tukevat omaa taiteellista työskentelyä kohti marraskuun ryhmänäyttelyä.

Viime vuonna työpajan vetäjänä ja projektin mentorina toimi Albert Braun. Projekti keskittyi erityisesti muotoon, tilaan ja installaatiotaiteeseen.

Tämän vuoden Shapes and Spaces -teema on “Ihmisen rooli”, joka on vapaasti tulkittavissa eri tekniikoin painottaen muotoa ja tilaa. Teema on laaja ja voi käsitellä kaikkea ihmissuhteista ilmastokysymyksiin, digiajasta terveydenhuoltoon jne. Teokset voivat olla esimerkiksi interaktiivisia installaatioita, performansseja tai paikkakohtaisia teoksia ja ne voidaan toteuttaa yksin, parin kanssa tai pienryhmissä.

Haemme nyt 1-2 kuvataiteilijaa, jotka omaavat omaa taiteellista kokemusta tästä teemasta ja voisivat pitää projektiin osallistuvalle ryhmälle Artist Talk/luentoja sekä keskusteluja ja/tai työpajoja aiheesta projektin alkuvaiheessa, eli touko-heinäkuussa 2022. Haluaisimme järjestää vähintään kaksi inspiraatiopäivää taiteilijan/taiteilijoiden kanssa ja maksamme 250€/pvä (+kohtuulliset matkakulut). Suunnitelmana on järjestää nämä päivät Pietarsaaressa, Jakarten ateljeetilassa Tupakkamakasiinilla. Työpajaehdotuksissa tulee ottaa huomioon saavutettavuus.

Tiedustelut sekä vapaasti muotoiltu hakemus, CV ja portfolio (nettisivut käy myös) osoitteeseen jakarte.jakobstad@gmail.com 5.4.2022 mennessä.

Tietoa ja kuvia viime vuoden Shapes and Spaces -projektista löytyy osoitteesta https://jakarte.fi/utstallningar-nayttelyt/shapes-and-spaces-2021/.


OPEN CALL – SHAPES & SPACES MENTOR

For the second consecutive year, the visual arts association Jakarte ry is organizing the workshop and exhibition project Shapes & Spaces, which is aimed at both members of the association and Novia’s visual arts students. A group of artists will participate in workshops, lectures and discussions that will guide and support their own artistic work towards a group exhibition in November.

Last year, Albert Braun was the mentor for the project. The project focused specifically on form, space and installation art.

This year’s theme for Shapes and Spaces is ”The Role of the Human”, which can be freely interpreted using different techniques with an emphasis on form and space. The theme is broad and can address everything from human relationships to climate issues, from the digital era we live in, to healthcare, etc. Works can be interactive installations, performances or site-specific works, for example, and can be created alone, with a partner or in small groups.

We are now looking for 1-2 visual artists, who work with this theme in their own artistic practice, and could give an Artist Talk/lectures and discussions and/or workshops on this topic to the group participating in the project in the initial phase of the project, i.e. in May-July 2022. We would like to organize at least two Inspiration Days with the artist(s) and will pay 250€/person (+ reasonable travel expenses). The plan is to organize these days in Pietarsaari, in Jakarte’s studio space at Tobaksmagasinet. Workshop proposals should take into account accessibility.

For information, please send a free-form application, CV and portfolio (website also accepted) to jakarte.jakobstad@gmail.com by 5.4.2022.

For information and photos from last year’s Shapes and Spaces project, please visit https://jakarte.fi/utstallningar-nayttelyt/shapes-and-spaces-2021/.

Kategorier
utställningar / näyttelyt

Vårgalleri / Kevätgalleria


Nu är 2022 officiellt igång i Jakarte!

Förra veckan hölls årsmöte och nu är en ny styrelse tillsatt. Alexandra Sandbäck fortsätter som ordförande, Anneli Holmström är vice ordförande, Rebecca Enlund är sekreterare, Anne Bonner är kassör och Valter Kuni sitter också på ordinarie styrelseplats. Suppleanter är Christa Friberg, Denice Björk, Annina Björkskog samt Moa Cederberg.

Redan nästa vecka är det dags för utställning, då vårt vårgalleri på temat Kontrast vid Stadsbiblioteket i Jakobstad.

Inlämning sker 1.3 kl. 10-12. Alla medlemmar får lämna in två verk, varav minst ett visas. Högst två år gamla. Bifoga all info (konstnärens namn, titel, årtal, medium och eventuellt pris).

Kl.14 samma dag är det pressinfo om någon vill delta!

Verken hämtas 30.4 kl. 12-14.

18.3 kl. 17 blir det Zoom-presentation av svenska bildkonstnären Johanna Hästö om Konstfrämjandet Upplands pilotprojekt kring ateljésamtal mellan konstnärer, samt feedback-metoder.

Därtill kommer två föreläsningar inom kort om offentlig konst tillsammans med Benjamin Orlow och Simon Gripenberg. Och krokikvällarna borde börja inom några veckor igen!

Mer info om allt som våren och sommaren har att bjuda på kommer inom kort!

Varma hälsningar,

nya styrelsen


Nyt 2022 on virallisesti käynnissä Jakartessa!


Viime viikolla pidettiin vuosikokous ja nyt on nimitetty uusi hallitus. Puheenjohtajana jatkaa Alexandra Sandbäck, varapuheenjohtajana Anneli Holmström, sihteerinä Rebecca Enlund, rahastonhoitajana Anne Bonner ja hallituksen varsinaisella paikalla on myös Valter Kuni. Varajäseniä ovat Christa Friberg, Denice Björk, Annina Björkskog ja Moa Cederberg.

Jo ensi viikolla on näyttelyn aika; kevätgalleria teemalla Kontrasti, Pietarsaaren kaupunginkirjastossa.

Teokset tuodaan kirjastoon 1.3. klo. 10-12. Kaikki jäsenet voivat tuoda kaksi teosta, joista vähintään yksi on esillä. Enintään kaksi vuotta vanhat teokset. Liitä mukaan kaikki tiedot (taiteilijan nimi, nimike, vuosi, tekniikka ja hinta).

Samana päivänä klo 14 on lehdistötietoa, jos joku haluaa osallistua!

Teokset noudetaan 30.4 klo 12-14.

18.3 kl. Klo 17 on ruotsalaisen kuvataiteilija Johanna Hästön Zoom-esitys Konstfrämjandet Upplandin pilottiprojektista taiteilijoiden välisistä studiokeskusteluista sekä palautemenetelmistä.

Lisäksi on lähiaikoina kaksi luentoja julkista taidetta yhdessä Benjamin Orlowin ja Simon Gripenbergin kanssa. Ja kroki-iltojen pitäisi alkaa taas muutaman viikon päästä!

Lisää tietoa kaikesta kevään ja kesän tarjonnasta tulee pian!

Lämpimät terveiset,

uusi hallitus

Kategorier
nyheter / uutiset utställningar / näyttelyt

Vintersäsong / Talvisesonki 2021

Julsäsong också för Bildkonstföreningen Jakarte!

Vi bjuder in till en lillajulsfest 26.11 kl. 19-21!

Det blir glögg, pepparkakor, samvaro och kanske lite lekfullt skapande tillsammans. Alla är välkomna, och det glädjer alla om man har tomteluva 🙂

Årsutställning vid Tobaksmagasinet 3-29.12.2021

Vi vill att medlemsavgiften är betald innan 22.11! 15€ ordinariepris, 10€ studerande, och gratis för helt nya studerandemedlemmar.

IBAN FI84 3131 3001 1714 53 Bildkonstföreningen Jakarte rf.

Nästa års deadline är 1.4.2022, för då blir årsutställningen tidigarelagd, och vi behöver få en klar medlemslista innan nästa års utställningar.

Inlämning sker 30.11, kl. 12-16. MAX 2 VERK/konstnär, deltagaravgift är 2€/verk – ta med jämna pengar! Ta också med medlemsmejlets bifogade verkslappar!

Juryn gör sitt val 1.12, och de som inte blir valda meddelas under dagen och hämtar sina verk kl. 14-16.

Vernissage är torsdag 2.12.2021, kl. 18! Stort välkomna då!

Utställningen rivs 30.12 kl- 12-16 så då hämtar ALLA medverkande sina verk!

Utöver detta kan vi nu meddela att vi har påbörjat konstförsäljning på hemsidan av Lennart Svanbäcks serigrafier!

Alla inkomster går oavkortat till hans stipendiefond. Ta gärna en titt och dela till konstintresserade: www.jakarte.fi/konstforsaljning-taidemyynti/

Vi ses med våra konstnärliga reflexer i vintermörkret!

 

Joulusesonki myös Kuvataideyhdistyksen Jakartelle!

Kutsumme teidät pikkujoulujuhlaan 26.11. klo 19-21!

Glögiä, piparkakkuja, yhdessäoloa ja ehkä vähän leikkisää luomista yhdessä. Kaikki ovat tervetulleita, ja kaikki ovat iloisia, jos sinulla on joulupukin hattu 🙂

Vuosinäyttely Tupakkamakasiinilla 3-29.12.2021

Haluamme jäsenmaksun maksettavan ennen 22.11.! Normaalihinta 15 €, opiskelijat 10 € ja uusille opiskelijajäsenille ilmainen.

IBAN FI84 3131 3001 1714 53 Kuvataideyhdistys Jakarte rf.

Ensi vuoden takaraja on 1.4.2022, koska silloin vuosinäyttely tuodaan aikaisemmaksi ja meidän on saatava selkeä jäsenlista ennen ensi vuoden näyttelyitä.

Teokset tuodaan Tupikseen 30.11 klo. 12-16. MAX 2 TEOSTA / taiteilija, osallistumismaksu 2€ / työ – tuo rahaa! Ota mukaan myös mejliliitteenä olevat teoslaput!

Tuomaristo tekee valintansa 1.12, ja valituksi jääneet julkistetaan päivän aikana ja teokset noudetaan klo. 14-16.

Avajaiset ovat torstaina 2.12.2021, klo 18! Iso tervetuloa sitten!

Näyttely puretaan 30.12 klo 12-16, joten silloin KAIKKI osallistujat noutavat työnsä!

Tämän lisäksi voimme nyt ilmoittaa, että olemme käynnistäneet taidemyynnin Lennart Svanbäckin serigrafioiden nettisivuilla!

Kaikki tulot menevät kokonaisuudessaan hänen stipendirahastoonsa. Rohkeasti katsomaan ja jakamaan taiteen ystäville: www.jakarte.fi/konstforsaljning-taidemyynti/

Nähdään taiteellisten heijastustemme parissa talven pimeydessä!