Kategorier
kurser / kurssit

Shapes & Spaces 2022!


Anmäl dig till årets Shapes & Spaces!


Shapes & Spaces är ett process- och utställningsprojekt, i år på temat “Människans roll”. Projektet är till för Jakartes medlemmar och Novias bildkonststuderande. En grupp konstnärer kommer att få delta i workshops, föreläsningar och diskussioner som sedan leder till, och stöder, det egna konstnärliga arbetet inför grupputställning, eller motsvarande evenemang, i november.

Projektet genomfördes för första gången ifjol, och i år utvecklar vi projektet genom ett tema. Temat “Människans roll” kan tolkas fritt och i olika medium med tyngdpunkt på formen och rumsligheten. Temat är brett och kan innefatta allt från mellanmänskliga relationer, till klimatfrågan, till digitala tidsåldern eller till vården, för att nämna några exempel, och verken kan vara allt från interaktiva installationer eller performances, till platsspecifika verk, som görs ensamma eller i mindre grupper eller par.


Den första träffen blir lördag 11.6, och första workshopen blir 12.6 tillsammans med Riikka Gröndahl.

Så de som anmäler sig bör kunna närvara under första helgen! Projektets resterande datum planeras tillsammans med gruppen i ett senare skede.

Riikka Gröndahl är magister inom bildkonst, och arbetar dokumentärt med video och text. Tillsammans med Gröndahl granskar gruppen koncept kring människa och mänsklighet. Under workshopen arbetar vi med skapande genom att långsamt observera och uppmärksamma vår omgivning.

Det finns plats för 15 konstnärer, så anmäl dig så fort som möjligt! Sista anmälningsdag är dock 27.5.

Anmäl dig till jakarte.jakobstad@gmail.com.


Ilmoittaudu vuoden Shapes and Spaces -projektiin!


Shapes and Spaces on prosessi- ja näyttelyprojekti ja tämän vuoden teema on ”Ihmisen rooli”. Projekti on suunnattu sekä Jakarten jäsenille että Novian kuvataiteen opiskelijoille. Ryhmä taiteilijoita pääsee osallistumaan työpajoihin, luentoihin ja keskusteluihin, jotka johtavat ja tukevat omaa taiteellista työskentelyä kohti marraskuun ryhmänäyttelyä.

Projekti toteutettiin ensimmäistä kertaa viime vuonna ja tänä vuonna kehitämme sitä teeman kautta. ”Ihmisen rooli” -teemaa voi tulkita hyvin vapaasti eri tekniikoin, painottaen muotoa ja tilaa. Teema on laaja ja voi sisältää mitä tahansa ihmissuhteista ilmastokysymyksiin, digiajasta terveydenhuoltoon jne. Teokset voi toteuttaa miten vain; esimerkiksi interaktiivisia installaatioita, performansseja tai paikkakohtaisia teoksia ja ne voidaan toteuttaa yksin, parin kanssa tai pienryhmissä.


Ensimmäinen tapaaminen on lauantaina 11.6. ja ensimmäinen työpaja on 12.6. yhdessä Riikka Gröndahlin kanssa. 

Ilmoittautuneiden pitäisi siis olla paikalla ensimmäisenä viikonloppuna! Seuraavat tapaamiskerrat ja päivämäärät suunnitellaan yhdessä ryhmän kanssa myöhemmin.

Riikka Gröndahl on kuvataiteen maisteri, joka työskentelee dokumentaarisen videon ja tekstin parissa. Gröndahlin kanssa tarkastellaan kriittisesti ihmisen ja ihmisyyden käsitteitä. Työpajassa toteutetaan kiireettömään ja keskittyneeseen tarkkailuun perustuvia harjoitteita ja taidetta.

Mukaan mahtuu 15 taiteilijaa, joten ilmoittaudu mahdollisimman pian! Viimeinen ilmoittautumispäivä on kuitenkin 27.5.

Ilmoittautumiset jakarte.jakobstad@gmail.co

Kategorier
kurser / kurssit

April program / Huhtikuun ohjelma

CROQUIS 3.4.2022 – Sö / Su 10-15

Croquis hålls söndagen 3.4.2022, kl. 10-15, med lunch 12-13. Kvinnlig modell på förmiddagen, manlig på eftermiddagen. Man kan anmäla sig till endera passen. Anmäl till jakarte.jakobstad@gmail.com.

Croquis järjestetään sunnuntaina 3.4.2022, klo 10-15, lounas 12-13. Naismalli aamulla, mies iltapäivällä. Voit ilmoittautua kumpaan tahansa istuntoon. Rekisteröidy osoitteeseen jakarte.jakobstad@gmail.com.


FÖRELÄSNINGAR / LUENNOT

TVÅ FÖRELÄSNINGAR MED FOKUS PÅ OFFENTLIG KONST:

Anmäl innan 6.4.2022 till jakarte.jakobstad@gmail.com!


11.4, kl. 18 i ateljén – Konst, teknik och hållbarhet med Simon Gripenberg (mestadels på svenska)

Simon Gripenberg är en finlandssvensk konstnär med teknisk bakgrund. Under åren har han förverkligat ett flertal offentliga skulpturer men arbetar också med med olika typer av installationer och experimentella konstprojekt. Gripenberg använder sig ofta av återanvända material på lekfulla och utforskande sätt. Tematiken berör huvudsakligen miljö-, klimat- och rättvisefrågor. Konstprojekten är både samhällskritiska och lösningsfokuserade – de ifrågasätter normer genom att lyfta fram alternativa tankesätt.

I föreläsningen berättar Gripenberg om några genomförda projekt och residensvistelser samt reflekterar kring bland annat praktiska frågor, utmaningar, självkritik, tillstånd, samarbeten, visualisering, marknadsföring och budgetering.


INHIBERAD:

18.4 kl. 18 via Zoom – Spekulativa monument med Benjamin Orlow (mestadels på svenska)

Benjamin Orlow är en finlandssvensk konstnär, baserad i London, vars verk ofta behandlar identitet och hur den är bunden till vår omgivning och historia. Hans verk har bl.a. Ställts ut i London, Glasgow, Paris, Wien, Sao Paolo, Los Angeles, New York, Stockholm och Chongqing.

Föreläsningen kommer bland annat att handla om spekulativa monument och möjligheten att omarbeta ett daterat språk.

Kategorier
nyheter / uutiset

Open call – Shapes & spaces mentorOPEN CALL – SHAPES & SPACES MENTOR

Bildkonstföreningen Jakarte rf ordnar för andra året i rad process- och utställningsprojektet Shapes & Spaces, riktat till föreningens medlemmar samt Novias bildkonststuderande. En grupp konstnärer kommer att få delta i workshops, föreläsningar och diskussioner som sedan leder till, och stöder, det egna konstnärliga arbetet inför grupputställning i november.

Ifjol hade projektet Albert Braun som workshopledare och mentor, och fokus låg fokus mer bokstavligt talat på form och rum och speciellt då installationskonst.

I år har vi ett tema; “Människans roll”, som kan tolkas fritt och i olika medium med tyngdpunkt på formen och rumsligheten. Temat är brett och kan innefatta allt från mellanmänskliga relationer, till klimatfrågan, till digitala tidsåldern eller till vården, för att nämna några exempel, och verken kan vara allt från interaktiva installationer eller performances, till platsspecifika verk, som görs ensamma eller i mindre grupper eller par.

Vi söker nu 1-2 bildkonstnärer med egen konstnärlig erfarenhet av detta tema som kunde hålla artist talk/föreläsning, samt diskussioner och/eller workshops kring temat i den inledande fasen av projektet, det vill säga maj-juli 2022. Vi vill gärna hålla åtminstone två av dessa inspirationsdagar, och vi betalar 250€/dag (+ rimliga resekostnader). Vi ser helst att dessa dagar tillbringas i Jakobstad, i Jakartes ateljéutrymme i Tobaksmagasinet. Eventuella workshopförslag bör ta tillgänglighet i beaktande.

Skicka eventuella förfrågningar, samt fritt formulerad ansökan samt cv och portfolio (portfolio på hemsida går också) till jakarte.jakobstad@gmail.com innan 5.4.2022.

Information och bilder från fjolårets projekt hittas på https://jakarte.fi/utstallningar-nayttelyt/shapes-and-spaces-2021/.


OPEN CALL – SHAPES & SPACES MENTOR

Kuvataideyhdistys Jakarte ry järjestää toista vuotta peräkkäin prosessi- ja näyttelyprojektin Shapes & Spaces, joka on suunnattu sekä yhdistyksen jäsenille että Novian kuvataiteen opiskelijoille. Ryhmä taiteilijoita pääsee osallistumaan työpajoihin, luentoihin ja keskusteluihin, jotka johtavat ja tukevat omaa taiteellista työskentelyä kohti marraskuun ryhmänäyttelyä.

Viime vuonna työpajan vetäjänä ja projektin mentorina toimi Albert Braun. Projekti keskittyi erityisesti muotoon, tilaan ja installaatiotaiteeseen.

Tämän vuoden Shapes and Spaces -teema on “Ihmisen rooli”, joka on vapaasti tulkittavissa eri tekniikoin painottaen muotoa ja tilaa. Teema on laaja ja voi käsitellä kaikkea ihmissuhteista ilmastokysymyksiin, digiajasta terveydenhuoltoon jne. Teokset voivat olla esimerkiksi interaktiivisia installaatioita, performansseja tai paikkakohtaisia teoksia ja ne voidaan toteuttaa yksin, parin kanssa tai pienryhmissä.

Haemme nyt 1-2 kuvataiteilijaa, jotka omaavat omaa taiteellista kokemusta tästä teemasta ja voisivat pitää projektiin osallistuvalle ryhmälle Artist Talk/luentoja sekä keskusteluja ja/tai työpajoja aiheesta projektin alkuvaiheessa, eli touko-heinäkuussa 2022. Haluaisimme järjestää vähintään kaksi inspiraatiopäivää taiteilijan/taiteilijoiden kanssa ja maksamme 250€/pvä (+kohtuulliset matkakulut). Suunnitelmana on järjestää nämä päivät Pietarsaaressa, Jakarten ateljeetilassa Tupakkamakasiinilla. Työpajaehdotuksissa tulee ottaa huomioon saavutettavuus.

Tiedustelut sekä vapaasti muotoiltu hakemus, CV ja portfolio (nettisivut käy myös) osoitteeseen jakarte.jakobstad@gmail.com 5.4.2022 mennessä.

Tietoa ja kuvia viime vuoden Shapes and Spaces -projektista löytyy osoitteesta https://jakarte.fi/utstallningar-nayttelyt/shapes-and-spaces-2021/.


OPEN CALL – SHAPES & SPACES MENTOR

For the second consecutive year, the visual arts association Jakarte ry is organizing the workshop and exhibition project Shapes & Spaces, which is aimed at both members of the association and Novia’s visual arts students. A group of artists will participate in workshops, lectures and discussions that will guide and support their own artistic work towards a group exhibition in November.

Last year, Albert Braun was the mentor for the project. The project focused specifically on form, space and installation art.

This year’s theme for Shapes and Spaces is ”The Role of the Human”, which can be freely interpreted using different techniques with an emphasis on form and space. The theme is broad and can address everything from human relationships to climate issues, from the digital era we live in, to healthcare, etc. Works can be interactive installations, performances or site-specific works, for example, and can be created alone, with a partner or in small groups.

We are now looking for 1-2 visual artists, who work with this theme in their own artistic practice, and could give an Artist Talk/lectures and discussions and/or workshops on this topic to the group participating in the project in the initial phase of the project, i.e. in May-July 2022. We would like to organize at least two Inspiration Days with the artist(s) and will pay 250€/person (+ reasonable travel expenses). The plan is to organize these days in Pietarsaari, in Jakarte’s studio space at Tobaksmagasinet. Workshop proposals should take into account accessibility.

For information, please send a free-form application, CV and portfolio (website also accepted) to jakarte.jakobstad@gmail.com by 5.4.2022.

For information and photos from last year’s Shapes and Spaces project, please visit https://jakarte.fi/utstallningar-nayttelyt/shapes-and-spaces-2021/.