Kategorier
nyheter / uutiset

Verksamhet och utveckling / Toiminta ja kehitys

JAKARTES VERKSAMHET OCH UTVECKLING

Information om föreningens riktning och syfte, samt respons på enkäten

Bildkonstföreningen Jakartes styrelse och planeringsgrupp har börjat utveckla verksamhetsplanen baserat på behoven vi sett, samt svaren från enkäten vi hade ute 5-20.3.2021.

Jakarte kommer fortfarande att följa gällande stadgar som säger att föreningen mångsidigt ska utveckla intresset för bildkonst i Jakobstad med omnejd, samt arbeta för och stöda bildkonstutövare på orten. Detta bland annat genom kurser, utställningar, samarbeten och konstupplysning.

Men världen har förändrats mycket sedan föreningen grundades för över 70 år sedan. Bildkonstnärens utbildningar har professionaliserats och Jakobstad hyser numera Finlands enda högskoleutbildning i bildkonst på svenska. Förändringarna speglar sig naturligt även på föreningens riktning och syfte.

Föreningen står inför en nödvändig utvecklingsfas där vi bör bredda våra åtaganden och ta oss an ett större ansvar då det kommer till bildkonstens aktiviteter, stödstrukturer och synlighet i Jakobstad. Jakarte är den enda fristående aktören för bildkonst i nejden, och dess etablerade historia och inkluderande verksamhet har de bästa möjligheterna för att utveckla bildkonstens potential lokalt tillsammans med samarbetspartners så som Novia, Jakobstads museum och Staden Jakobstad.

För vem och varför?

Vi kommer att fortsätta arbeta för och med yrkesverksamma konstnärer, både utbildade och amatörer, samt hobbykonstnärer. Vi värdesätter inte våra medlemmar olika utan försöker hitta verksamhetssätt som stöder dessa olika grupper enligt de behov de har, men utan att dra gränser dem emellan.

Hobbykonstnärer intresserar sig kanske mer för kurser och utställningar, medan yrkesverksamma konstnärer önskar mer språkrörsverksamhet, curaterade utställningar och nätverkande. Oavsett är alla medlemmar välkomna att delta i den verksamhet de tycker passar dem bäst.

Baserat på svar i enkäten och kommentarer vi fått på annat håll finns det en förvirring gällande just inklusiviteten i föreningen. Någon kommenterade att det är väldigt hög tröskel att komma med för att föreningen bara verkar finnas till för proffs. Medan väldigt många yrkesverksamma konstnärer i staden inte velat vara med för att det känts som att föreningen bara är till för hobbykonstnärer.

Det är alltså väldigt olika uppfattningar människor har om föreningen och vi ska försöka vara mycket tydligare framöver.

Med det sagt måste också påpekas att föreningen i alla tider genomgått olika faser där fokus skiftat mellan amatörer och proffs helt enkelt baserat på engagemang, styrelse och andra aktiva medlemmar. En förening består ju av sina medlemmar och det styr hur verksamheten ser ut.

Vi tror att det nu håller på att ske en förändring i konstfältet där en större inklusivitet kommer att ta över och färre gränsdragningar behöver göras mellan olika grupperingar.

Vi tror att man kan erbjuda konst, och konstutövande, på lika villkor utan att för den skull minska värdet på utbildning och erfarenhet. Det kan vara omöjligt att se skillnad på en utbildad konstnärs verk och en hobbykonstnärs – men vi vill vara måna om att stöda alla som vill vara yrkesverksamma, lika som de som har konsten som hobby. Det är inte alla som har vilja eller förutsättningar att arbeta med konst som yrke, och de ska ändå ha möjlighet till högklassiga kurser och utställningar.

Jakarte som språkrör

Vi vill också framöver fokusera mycket på bildkonstnärers sysselsättningsmöjligheter, och alla medborgares rätt att ta del av konst och kultur. Det här betyder att aktivt arbeta som språkrör både för bildkonstnärer, och konstpubliken, i Jakobstad.

Vi inleder samarbeten med bl.a. Staden och Novia, för att utöka möjligheterna till utbildning, folkbildning, mer offentlig konst och fler konstevenemang för både invånare och turister, samt ökade sysselsättningsmöjligheter för bildkonstnärer.

Vi har redan lyckats genomföra ett initiativ vilket innebär att Jakobstad kommer att anställa en bildkonstnär i sommar!

Projektet är inspirerat av Seinäjoki som i flera år anställt en sommarkonstnär som ska skapa konst som reflekterar samtiden i staden, som också görs delvis tillsammans med människorna där. Detta ska vi försöka göra på vårt eget sätt tillsammans med Staden som ett pilotprojekt i sommar, som förhoppningsvis blir tradition.

Det är otroligt bra för bildkonstnärerna i nejden, för invånarna och turisterna, och för Jakarte som stödorgan.

Respons på enkäten

Vi fick 73 svar på enkäten och i korthet vill de som svarade på enkäten att vi arbetar främst för:

– fler utställningsmöjligheter/eget galleri (75%)

– föreläsningar och workshops med samtidskonstnärer (72,2%)

– konstevenemang och happenings (66,2%)

– traditionella kurser med fokus på teknik (63,9%).

Men vi går igenom mer noggrannt svaren som följer, och svarar rakt på en del kommentarer som kom i enkäten.

En liten majoritet av de som svarat är mellan 61-80 år, men det är relativt jämn fördelning mellan 21-30, 31-40 och 41-60.

Nästan 80% av de som svarade är kvinnor. Detta är en väsentlig könsskillnad. Är det bara i föreningen, nejden eller Finland som just föreningsaktiva konstnärer är mest kvinnor? Vi hoppas att vi framöver kan visa oss vara välkomnande mot alla könsidentiteter så att vi får en jämnare fördelning.

67,1% av de som svarade var medlemmar, vilket betyder att bara cirka hälften av föreningens totala antal medlemmar deltog. Vi frågar oss om detta beror på ointresse eller om informationen inte gått fram.

Kommunikationen till medlemmarna är något vi ytterligare vill utveckla. Som det är nu så har vi epostadresser till de flesta medlemmar, men det är oklart hur många som aktivt tar del av våra nyhetsbrev. Vi skulle gärna utöver nyhetsbreven kunna meddela om olika utställningsmöjligheter, residenser, kurser etc från runtom i Finland och världen, och vara det nätverk man ofta saknar som konstnär. Vi undersöker vilken plattform som är bäst för detta.

Fördelningen mellan de olika typerna av konstnärer är också relativt jämn just nu. En liten majoritet, 39,1%, är hobbyverksamma konstnärer, och 34,8% är yrkesverksamma. 17,1% är studerande.

Majoriteten av de som svarade sysslar med måleri, men många svarade också teckning, skulptur, installation, fotografi och hantverk. Därtill kom också intressanta svar så som ikonmåleri, glaskonst och land art.

Kursönskemål

Som kommentar till kursförslagen kan vi säga att ni har många fina önskemål, och flera av dem är redan i görningen.

Kroki önskar ni och det har vi ju redan haft inplanerat länge, men har blivit uppskjutet pga pandemin. Vi har haft som plan att utöka kroki-tillfällena bara vi kommer igång och ha det mer som stadigvarande verksamhet.

Raku, och annan typ av keramik, har också önskats och första rakukursen hålls i april-maj i samarbete med After Eight.

Vi har ju också en egen ugn och fortsätter planera för hur vi kunde fortsätta keramiken efter rakukursen.

Överlag kommer vi att försöka följa upp efter olika kurser så att det kommer fortsättningskurser och/eller öppna ateljéer efteråt. Ofta känns det som att man inte hinner med under en kurshelg, och man vill gärna fortsätta med tekniken efteråt. Detta ska vi försöka ordna efter bästa förmåga.

Måla utomhus, olika hantverksformer och prova på-kurser önskades. Cyanotypi lät spännande som exempel. Papperskonst finns i planerna. Och att måla utomhus hoppas vi kunna ordna i sommar under Helene Schjerfbeck-dagen 10.7. Vi försöker planera in akvarellkurs i samband med detta.

Streetart och mer offentlig konst fanns också som allmänna önskemål och vi antar att det betyder både att man gärna tar del av det som konsument, men också i form av kurser eller projekt som konstnär. Dessa båda saker arbetar vi för och hoppas kunna meddela framsteg småningom.

Vissa av kursförslagen kunde locka en bredare publik och inte bara specifikt föreningsmedlemmar och det kommer vi att diskutera med Arbis, ifall man kunde göra samarbete.

Utställningar

De flesta vill se fler utställningsmöjligheter och ställer sig bakom möjligheten till eget galleri.

Men medan många röstar för fler utställningsmöjligheter överlag så röstar inte fullt lika många på att de vill se fler curaterade utställningar av samtidskonstnärer (59,2%). Man vill med andra ord hellre ställa ut själv än ta in konstnärer utifrån.

Detta är tydligen ett fenomen som finns också annanstans men vi ska försöka göra vårt bästa att arbeta med detta. I längden vill man säkert inte hela tiden ställa ut i den egna nejden om man är yrkesverksam konstnär, men det kan vara svårt att komma sig ut ur regionen. Så vi kunde arbeta för utställningar, både grupp- och soloutställningar, utanför regionen för våra egna medlemmar. Detta kunde kanske underlättas ifall vi blir medlemmar i SKjL (Finska bildkonstorganisationers förbund) och får ett bredare nätverk.

Men även om vi söker nätverk utåt så är fokus på att arbeta för nya utställningsutrymmen i Jakobstad, där både konstnärer utifrån och nejdens egna konstnärer ställer ut, i curaterade utställningar. Det är ytterst viktigt att få input utifrån, att se många olika typer av samtidskonstnärer, och det höjer statusen på Jakobstad som konststad ifall vi kan få ett bredare konstutbud till staden.

Synligheten av konsten i Jakobstad, också för turister och i marknadsföringen utåt, kommenterades i enkäten och det vill vi verkligen arbeta för. Jakobstad ser sig gärna som en kulturstad, men bildkonsten är väldigt osynlig och det finns mycket vi kan göra för att göra staden mer spännande också utifrån sett.

Med det sagt är vi väldigt måna om att våra egna konstnärer ska få ställa ut, och ha bättre synlighet och försäljningsmöjligheter. Detta kommenterade någon i enkäten och ifall det blir eget galleri så vill vi också hitta rum för medlemsshowcases och försäljning.

Då vi går framåt i planerna med ett eget galleri är det i samarbete med Staden Jakobstad och bildkonstutbildningen på Novia.

Det finns, och har alltid funnits, starka åsikter gällande våra jurybedömda utställningar.

Utställningar som är öppna för alla medlemmar kommer vi alltid att försöka ordna. Vi har vårt årliga sommargalleri vid biblioteket, men kommer att försöka utöka möjligheterna till öppna utställningar. Bland annat kommer ju Shapes and spaces-projektet i stort sett vara en öppen utställning, för de som deltar i projektet. Just sådana utställningar som man bygger tillsammans kring ett tema är fina möjligheter att få viktig utställningserfarenhet, oavsett vad man tidigare gjort.

Men vi har fått ett par kommentarer om att alla borde få ställa ut på årsutställningen och att juryn inte borde välja bort någon. Detta är också något som kommit fram i alla tider, men vi håller fast vid att årsutställningen ska vara jurybedömd. Likaså Tre städer-utställningen, samt eventuellt andra curaterade utställningar framöver.

Det bör nämnas att juryn inte vet vem som skapat vilket/vilka verk. Ifjol valdes endast några få konstnärer bort från årsutställningen, så de flesta fick chansen att visa upp åtminstone ett verk. 2019 fick alla delta med minst ett verk till årsutställningen, men då hade vi också dubbelt större utrymmen i Tobaksmagasinet.

En jurybedömd eller curaterad utställning är helt annorlunda än en öppen utställning. Det finns möjlighet att få en enhetlig helhet som lyfter verken på ett annat sätt. Valet att ha curaterade utställningar är också grundat i det faktum att det ska finnas en tyngd i att bli vald. Det är otroligt värdefullt för en konstnär att bli antagen till en curaterad eller jurybedömd utställning, och vi vill också anordna just sådana utställningar som blir minnesvärda framgångar för konstnärerna.

Förhoppningsvis kan våra jurybedömda eller curaterade utställningar bli så eftertraktade att det faktiskt sporrar våra medlemmar att göra sitt yttersta för att komma med. Vi vill såklart att våra medlemmar känner att de utvecklas och uppnår olika framgångar inom vår gemenskap.

Till sist gällande utställningarna vill vi nämna att vi vill utveckla den digitala sidan och erbjuda utställningar också på vår hemsida – precis som vi redan gjorde med årsutställningen. Detta ger besökare från hela världen att ta del av våra utställningar, och verkar vara en nödvändig utveckling också i pandemitider.

Den viktiga gemenskapen

Det som många också önskade på olika sätt var en gemenskap. Detta är något som konstaterats av alumner från Novia och andra yrkesverksamma, men också hobbykonstnärer. Man saknar en plats, bort från Internet, där man kan sätta sig ner och diskutera konst. Visa upp sina projekt, få feedback. Inspireras av andra.

Så förutom fler föreläsningar och workshops (möjligtvis en hel del på distans) som skulle ge inblick i olika samtidskonstnärers arbete, så vill och hoppas vi kunna träffas mer medlemmar emellan! Vår ateljé är jättefin och man kunde ta konstnärsträffar spontant vissa kvällar, samt förstås hålla öppen ateljé för dem som aktivt vill arbeta i en gemenskap och med de verktyg vi har till förfogande.

Så mycket av en människas syn på konsten, andras och den egna, och inspiration till skapande, kommer genom möten med andra. Vi vill inte tappa bort detta, speciellt inte efter pandemin då vi törstat efter närhet. Vi ska göra vårt yttersta att få in fler träffar med låg tröskel där man kan komma precis som man är, och träffas i en inkluderande och inspirerande konstgemenskap!

Stort tack till alla som deltog i enkäten och som fortsätter vara aktiva i föreningen och i konstscenen i Jakobstad!

Om det finns frågor eller intresse av att bli medlem eller aktiv inom föreningen, kontakta jakarte.jakobstad@gmail.com.

JAKARTEN TOIMINTA JA KEHITYS

Tiedot yhdistyksen suunnasta ja tarkoituksesta sekä vastaukset kyselyyn

Kuvataideyhdistys Jakarten hallitus ja suunnitteluryhmä ovat alkaneet kehittää toimintasuunnitelmaa havaitsemiemme tarpeiden sekä 5-20.3.2021 tehdyn kyselyn vastausten perusteella.

Jakarte noudattaa edelleen nykyisiä sääntöjä, joiden mukaan yhdistyksen tarkoitus on kasvattaa kiinnostusta kuvataiteeseen monipuolisesti Pietarsaaressa ja lähialueella sekä työskennellä kuvataiteilijoiden hyväksi ja tukea heitä työssään. Tähän sisältyy kursseja, näyttelyitä, yhteistyötä ja taidekasvatusta.

Mutta maailma on muuttunut paljon sen jälkeen, kun yhdistys perustettiin yli 70 vuotta sitten. Kuvataiteilijoiden koulutus on ammattimaistunut ja Pietarsaaressa on Suomen ainoa ruotsinkielinen korkeakoulu, jossa voi opiskella kuvataiteita. Muutokset heijastuvat luonnollisesti myös yhdistyksen suuntaan ja tarkoitukseen.

Yhdistyksellä on edessään välttämätön kehitysvaihe, jolloin meidän tulee laajentaa sitoumuksiamme ja ottaa suurempi vastuu kuvataiteen toiminnasta, tukirakenteista ja näkyvyydestä Pietarsaaressa. Jakarte on alueen ainoa itsenäinen kuvataiteen toimija, ja sen vakiintuneella historialla ja osallistavalla toiminnalla on parhaat mahdollisuudet kehittää kuvataiteen potentiaalia paikallisesti yhdessä kumppaneiden kuten Novian, Pietarsaaren museon ja Pietarsaaren kaupungin kanssa.

Kenelle ja miksi?

Jatkamme yhteistyötä ammattitaiteilijoiden, sekä koulutettujen että itseoppineiden ja harrastustaiteilijoiden kanssa. Jäsenemme ovat tasa-arvoisia, mutta yritämme löytää toimintatapoja, jotka tukevat näitä eri ryhmiä heidän tarpeidensa mukaan, vetämättä rajoja niiden välille.

Harrastajataiteilijat saattavat olla kiinnostuneempia kursseista ja näyttelyistä, kun taas ammattitaiteilijat haluavat enemmän edustustoimintaa, kuratoituja näyttelyitä ja verkostoitumista. Tästä huolimatta kaikki jäsenet ovat tervetulleita osallistumaan sellaiseen toimintaan, jonka he ajattelevat sopivan parhaiten itselleen.

Tutkimuksen vastausten ja muualla saamiemme kommenttien perusteella on esiintynyt hämmennystä yhdistyksen osallisuudesta. Joku kommentoi, että liittymiskynnys on erittäin korkea, koska yhdistys näyttää olevan vain ammattilaisille. Toisaalta monet kaupungin ammattitaiteilijat eivät halunneet liittyä, koska tunsivat, että yhdistys on tarkoitettu vain harrastajataiteilijoille.

Näin ollen ihmisillä on hyvin erilaisia käsityksiä yhdistyksestä, ja yritämme olla paljon selkeämpiä tulevaisuudessa.

On myös huomautettava, että yhdistys on aina käynyt läpi erilaisia vaiheita, joissa fokus on vaihdellut harrastajien ja ammattilaisten välillä, hallituksen ja muiden aktiivisten jäsenten perusteella. Yhdistys koostuu jäsenistään ja se ohjaa myös, minkälaista toimintaa sillä on.

Uskomme, että taidekentällä on nyt tapahtunut muutos, jossa osallisuuden merkitys kasvaa ja eri ryhmittymien väliset rajat hälvenevät.

Uskomme, että taidetta ja taiteen harjoittamista voidaan tarjota tasavertaisin ehdoin vähentämättä koulutuksen ja kokemuksen arvoa. Voi olla mahdotonta erottaa koulutetun taiteilijan ja harrastustaiteilijan työtä – mutta haluamme tukea kaikkia, sekä ammattilaisina toimivia että niitä, joille taide on harrastus. Kaikilla ei ole tahtoa tai edellytyksiä työskennellä taiteen ammattilaisena, ja heillä pitäisi silti olla mahdollisuus osallistua korkeatasoisille kursseille ja näyttelyihin.

Jakarte edustajana

Haluamme myös keskittyä tulevaisuudessa paljon kuvataiteilijoiden työllistymismahdollisuuksiin ja kaikkien kansalaisten oikeuteen osallistua taiteeseen ja kulttuuriin. Tämä tarkoittaa aktiivista työskentelyä kuvataiteilijoiden ja taideyleisön edustajana Pietarsaaressa.

Aloitamme yhteistyön mm. Pietarsaaren kaupungin ja Novian kanssa tarkoituksena laajentaa koulutusta ja kansanopetusta, tarjoamalla enemmän julkista taidetta ja taidetapahtumia asukkaille ja matkailijoille, sekä lisäämällä kuvataiteilijoiden työllistymismahdollisuuksia.

Olemme jo onnistuneet toteuttamaan erään aloitteen, mikä tarkoittaa, että Pietarsaari palkkaa kesätaiteilijan tänä kesänä! Hanke on saanut inspiraationsa Seinäjoelta, joka on useiden vuosien ajan palkannut kesätaiteilijan, joka luo kaupungin nykyaikaa heijastavaa taidetta osittain yhdessä kaupunkilaisten kanssa. Yritämme tehdä tämän omalla tavallamme Kaupungin kanssa tämän kesän pilottiprojektina, josta tulee toivottavasti perinne.

Tämä on uskomattoman hyvä alueen kuvataiteilijoille, asukkaille ja turisteille, ja Jakartelle tukiyhdistyksenä.

Vastaus kyselyyn

Saimme kyselyyn 73 vastausta, ja lyhyesti sanottuna kyselyyn vastanneet haluavat meidän työskentelevän ensisijaisesti:

– lisää näyttelymahdollisuuksia / oma galleria (75%)

– luentoja ja työpajoja nykytaiteilijoiden kanssa (72,2%)

– taidetapahtumat ja “happenings” (66,2%)

– perinteiset tekniikkaan keskittyvät kurssit (63,9%)

Käymme vastaukset läpi huolellisemmin ja vastaamme suoraan joihinkin kyselyyn tulleisiin kommentteihin.

Pieni enemmistö vastanneista on 61-80-vuotiaita, mutta jakauma on suhteellisen tasainen välillä 21-30, 31-40 ja 41-60.

Lähes 80% vastanneista on naisia. Tämä on merkittävä sukupuoliero. Onko vain yhdistyksessä, seudulla vai Suomessa yhdistysaktiiviset taiteilijat enimmäkseen naisia? Toivomme, että voimme tulevaisuudessa osoittaa olevamme yhdistys, joka toivottaa tervetulleeksi kaikki sukupuoli-identiteetit, jotta saamme tasaisemman jakauman.

67,1% vastaajista oli yhdistyksemme jäseniä, mikä tarkoittaa, että vain noin puolet yhdistyksen koko jäsenmäärästä osallistui kyselyyn. Mietimme, johtuuko tämä kiinnostuksen puutteesta vai viestintäongelmasta.

Viestintää jäsenille haluamme kehittää edelleen. Meillä on sähköpostiosoitteet useimmille jäsenille, mutta on epäselvää, kuinka moni heistä lukee aktiivisesti uutiskirjeemme. Uutiskirjeiden lisäksi haluamme ilmoittaa erilaisista näyttelymahdollisuuksista, taiteilijaresidensseistä, kursseista jne. ympäri Suomea ja maailmaa sekä toimia verkostona, jota taiteilijana usein kaipaa. Tutkimme, mikä foorumi on paras tähän.

Jakauma eri tyyppisten taiteilijoiden välillä on myös suhteellisen tasainen juuri nyt. Pieni enemmistö, 39,1%, on harrastajataiteilijoita ja 34,8% ammattilaisia. 17,1% on opiskelijoita.

Suurin osa vastaajista harjoittaa maalausta, mutta monet vastasivat myös piirtävänsä, valokuvaavansa, tekevänsä veistoksia, installaatioita ja käsityötaidetta. Lisäksi oli myös mielenkiintoisia vastauksia, kuten ikonimaalaus, lasi- ja maataide.

Kurssitoivomukset

Kommenttina kurssiehdotuksista voimme sanoa, että teillä on monia hyviä toiveita ja useat niistä ovat jo työn alla.

Haluatte krokipiirustusta ja olemme suunnitelleet sitä jo pitkään, mutta sitä on jouduttu siirtämään pandemian takia. Meillä on ollut suunnitelmissa lisätä krokimahdollisuuksia heti kun aloitamme, ja pitää se enemmän pysyvänä toimintana.

Myös rakua ja muita keramiikkatyyppejä on pyydetty, ja ensimmäinen rakukurssi järjestetään huhti-toukokuussa yhteistyössä After Eightin kanssa.

Meillä on myös oma uuni ja suunnittelemme edelleen kuinka voimme jatkaa keramiikkaa raku-kurssin jälkeen.

Yritämme yleensä seurata eri kurssien jälkeen, jotta jälkikäteen olisi jatkokursseja ja / tai avoimia studioita. Tuntuu usein siltä, että aika loppuu kurssiviikonloppuna kesken ja haluaisi jatkaa tekniikkaa myöhemmin. Yritämme järjestää tämän mahdollisuuksien mukaan.

Toivomuksena oli maalata ulkona, erilaisia käsityömuotoja ja kokeilukursseja. Esimerkiksi syanotypia kuulosti jännittävältä. Paperitaide on suunnitelmissa. Toivomme, että voimme kesällä maalata ulkona Helene Schjerfbeck-päivänä 10.7. Yritämme suunnitella akvarellikurssin tämän yhteyteen.

Katutaide ja enemmän julkista taidetta olivat myös yleisenä toiveena. Oletamme, että tämä tarkoittaa sekä sitä, että siihen osallistutaan mieluusti yleisönä, mutta myös taiteilijana kursseille tai projekteihin. Työskentelemme näiden kahden asian puolesta ja toivomme, että voimme lopulta ilmoittaa asian edistyneen.

Jotkut kurssiehdotuksista voisivat houkutella laajempaa yleisöä eikä pelkästään yhdistyksen jäseniä, ja keskustelemme tästä yhteistyömahdollisuudesta Arbiksen kanssa.

Näyttelyt

Suurin osa kyselyyn vastanneista haluaa lisää näyttelymahdollisuuksia ja tukee mahdollisuutta avata Jakarten oma galleria. Mutta vaikka monet äänestävätkin toivovansa ylipäänsä enemmän näyttelymahdollisuuksia, niin moni ei äänestä haluavansa nähdä nykyajan taiteilijoiden järjestämiä näyttelyitä (59,2%).

Toisin sanoen vastaajat haluavat mieluummin näyttää oma taidetta kuin tuoda taiteilijoita ulkopuolelta. Tämä on ilmiö, jota esiintyy myös muualla ja työskentelemme parhaamme mukaan asian kanssa. Pitkällä tähtäimellä varsinkin ammattitaiteilijat haluaisivat varmasti esitellä töitään myös oman seutunsa ulkopuolella. Voisimme alkaa yrittää järjestää omille jäsenillemme ryhmä- ja yksityisnäyttelyitä myös alueemme ulkopuolella. Tämä voisi helpottua, jos meistä tulee SKjL: n (Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto) jäseniä ja sitä myöten saisimme laajemman verkoston.

Mutta vaikka etsimme ulkoisia verkostoja, fokus on uusien näyttelytilojen parissa Pietarsaaressa, jossa näyttelyyn osallistuvat voivat olla sekä ulkopuoliset taiteilijat että alueen omat taiteilijat. On erittäin tärkeää saada inspiraatiota ulkopuolelta ja nähdä monia erityyppisiä nykytaiteilijoita. Pietarsaaren asema taidekaupunkina nousee, jos saamme laajempaa taidetarjontaa kaupunkiin.

Tutkimuksessa kommentoitiin taiteen näkyvyyttä Pietarsaaressa, myös matkailijoille ja ulkoisessa markkinoinnissa, ja haluamme todella työskennellä sen puolesta. Pietarsaari haluaa nähdä itsensä kulttuurikaupunkina, mutta kuvataide on hyvin näkymätöntä ja voimme tehdä paljon, jotta kaupunki olisi jännittävämpi myös ulkopuolelta.

Näin ollen meille on erittäin tärkeää, että omilla taiteilijoillamme olisi paremmat mahdollisuudet näyttelyihin, näkyvyyteen ja myyntiin. Joku kommentoi tätä kyselyssä, ja jos perustamme oman gallerian, haluamme myös löytää tilaa jäsenten näyttelyille ja teosmyynnille.

Kun etenemme oman gallerian suunnitelmissa, tapahtuu se yhteistyössä Pietarsaaren kaupungin ja kuvataiteen koulutuksen (Novian) kanssa.

Tuomariston arvioimista näyttelyistä on ja on aina ollut vahvoja mielipiteitä.

Pyrimme aina järjestämään kaikille jäsenille avoimet näyttelyt. Meillä on vuosittainen kesägalleria kirjastossa, mutta yritämme laajentaa avoimien näyttelyiden mahdollisuuksia. Muun muassa Shapes and spaces-projekti tulee olemaan avoin näyttely heille, jotka osallistuvat projektiin. Juuri sellaiset näyttelyt, jotka rakennetaan yhdessä tietyn teeman ympärille, ovat erinomaisia mahdollisuuksia saada tärkeitä näyttelykokemuksia riippumatta siitä, mitä on tehnyt aiemmin.

Olemme kuitenkin saaneet muutaman kommentin, joiden mukaan kaikkien tulisi saada osallistua vuosinäyttelyyn ilman tuomariston karsintaa. Tämä on myös seikka, joka on tullut esiin kaikkina aikoina, mutta olemme päättäneet että vuosinäyttelyn arvioi tuomaristo. Samoin Kolme kaupunkia-näyttely sekä mahdollisesti muita kuratoituja näyttelyitä tulevaisuudessa.

On syytä mainita, että tuomaristo ei tiedä kuka minkäkin teoksen on luonut. Viime vuonna vain muutama taiteilija karsittiin vuosittaisesta näyttelystä, joten suurin osa sai näyttelyyn ainakin yhden teoksen. Vuonna 2019 kaikki saivat osallistua ainakin yhdellä teoksella vuosinäyttelyyn, mutta silloin meillä oli myös tuplasti enemmän tilaa Tupakkamakasiinilla.

Tuomariston arvioima tai kuratoitu näyttely eroaa täysin avoimesta näyttelystä. On mahdollista saada yhtenäinen kokonaisuus, joka nostaa teoksia eri tavalla. Kuratoimien näyttelyiden valinta perustuu myös siihen, että valinnassa on silloin painoarvoa. Taiteilijalle on uskomattoman arvokasta, että hänet hyväksytään kuratoituun tai tuomariston arvioimaan näyttelyyn. Haluamme järjestää juuri sellaisia näyttelyitä, joista tulee mieleenpainuvia onnistumisia ja menestyksiä taiteilijoille.

Toivottavasti tuomariston arvioimat tai kuratoidut näyttelymme tulevat olemaan niin haluttuja, että ne todella kannustavat jäseniämme tekemään kaikkensa päästäkseen mukaan. Tietenkin haluamme, että jäsenemme tuntevat kehittyvänsä ja saavuttavansa erilaisia onnistumisia yhteisössämme.

Lopuksi näyttelyistä haluamme vielä mainita, että haluamme kehittää digitaalista puolta ja tarjota näyttelyitä myös verkkosivustollamme – aivan kuten teimme jo vuosinäyttelyn yhteydessä. Tämä antaa vierailijoille kaikkialta maailmasta mahdollisuuden osallistua näyttelyihimme, ja se näyttää olevan tarpeellinen kehitys myös pandemia-aikoina.

Tärkeä yhteisö

Useiden toiveena oli monin tavoin yhteisö. Tämän mainitsivat Novian alumnit ja muut ammattilaiset, mutta myös harrastustaiteilijat. Monelta puuttuu paikka, kaukana internetistä, jossa voi istua ja keskustella taiteesta. Esitellä projektejaan, saada palautetta ja inspiraatioita.

Joten luentojen ja työpajojen (mahdollisesti etänä), jotka antaisivat käsityksen eri nykytaiteilijoiden työstä, haluamme ja toivomme myös tapaavamme jäseniä aina välillä!

Studiomme on erittäin mukava ja siellä voi järjestää vaikka taiteilijatapaamisia spontaanisti tiettyinä iltoina ja tietysti pitää avoimen ateljeen niille, jotka haluavat aktiivisesti työskennellä yhteisössä käytettävissä olevilla työkaluilla.

Niin paljon ihmisen näkemyksestä taiteesta, toisista ja itsestä sekä inspiraatiosta luomiseen syntyy kohtaamisista muiden kanssa. Emme halua menettää tätä, etenkään pandemian jälkeen, kun janoamme läheisyyttä. Teemme kaikkemme tuodaksemme lisää matalan kynnyksen tapaamisia osallistavassa ja inspiroivassa taideyhteisössä, johon voit tulla juuri sellaisena kuin olet!

Paljon kiitoksia kaikille kyselyyn osallistuneille, taiteen ja yhdistyksen parissa aktiivisesti toimiville Pietarsaaressa!

Jos sinulla on kysyttävää, kiinnostusta tulla jäseneksi tai toimia yhdistyksen aktiivina, ota yhteyttä osoitteeseen jakarte.jakobstad@gmail.com.